Działka w Komornikach

Komorniki
3 650 000 PLN

Na sprzedaż kompleks działek budowlanych w Komornikach.

Numery działek: 641/13, 641/15

(w MPZP działki są oznaczone symbolem 16MN, 19MN)

Łączna powierzchnia działek: 14104 m2

Sugerowany podział na 12 działek budowlanych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXV/254/2016 Rady Gminy Komorniki) możliwa jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na podstawie MPZP ustalone zostały następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:
1. lokalizację:
a) jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej,
b) zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej,
c) urządzeń budowlanych;
2. dopuszczenie lokalizacji:
a) jednego budynku gospodarczo-garażowego na każdej działce budowlanej, przy czym budynek może być wolnostojący lub dobudowany do innego budynku,
b) wyłącznie usług nieuciążliwych w wydzielonym lokalu użytkowym w parterze budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) obiektów małej architektury,
d) 1 kondygnacji podziemnej,
e) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50,0 m2,
f) wiat garażowych lub ogrodowych o łącznej powierzchni do 40,0 m2,
g) dojść i dojazdów,
h) obiektów i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu;
3. dachy strome dwu- lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
4. wysokość zabudowy dla:
a) budynków mieszkalnych -  do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 9,0 m od kalenicy,
b) dla budynków gospodarczo-garażowych - jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 6,0 m od kalenicy,
c) wiat - do 4,0 m;
5. powierzchnię zabudowy;
a) działki budowlanej do 30%,
b) budynku gospodarczo-garażowego do 60,0 m2;
6. intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 0,9;
7. powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;
8. powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 750,0 m2 dla zabudowy wolnostojącej oraz 600,0 m2 dla zabudowy bliźniaczej przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów lub powiększenia przyległych nieruchomości;
9. z zastrzeżeniem pkt 10 minimalną liczbę miejsc do parkowania - 2 miejsca parkingowe na każdy lokal mieszkalny lub usługowy;
10. w zakresie zasad realizacji miejsc parkingowych:
a) lokalizację miejsc do parkowania na powierzchni terenu lub garażu w granicach działki budowlanej,
b) zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja
Cena: 3.650.000 zł netto
Kontakt:
691 45 49 45

cena:
miejscowość:
ulica:
numer:
ilość kondygnacji:
piętro:
ilość pokoi:
powierzchnia:
powierzchnia działki:
typ trasakcji:
3 650 000 PLN
Komorniki


0
0
0
0.00 m²
14104.00 m²
sprzedaż
Lokalizacja
Kontakt
Biuro Obrotu Nieruchomościami
ProInwestycje sp. z o.o.
al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań

Marcin Pietrzak

695 43 42 41
pietrzak.marcin@pro-inwestycje.pl

Inne kontakty:

661 40 47 00
607 88 14 33

wyślij maila »